SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Projekt:
Okładka książki
Klient: Sonia Ruszkowska
Technika: Photoshop, Illustrator
Wymiary: A4

PROJECT DETAILS
Design:
Cover Book
Client: Sonia Ruszkowska
Technique: Photoshop, Illustrator
Dimensions: A4

Koncepcja:

Założeniem tego projektu było stworzenie okładki książki omawiającej temat zagłady w obozach koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej. Zastosowanie prostej koncepcji i maksymalne uproszczenie formy wzmocniły siłę przekazu. Użycie prostych środków graficznych: kawałek pasiaka, zniszczony, zabrudzony papier i maszynowa typografia, odnoszą się do treści książki. Symbolizują, że śmierć w obozach koncentracyjnych została sprowadzona do czegoś powszechnego, nieuchronnego i niemalże zwykłego – tak jak oddychanie.

An Idea:

The assumption of this project was to create a cover of a book discussing the subject of extermination in concentration camps during II World War. The use of a simple concept and the maximum simplification of form have strengthened the power of communication. The use of simple graphics means: a striped piece, damaged, dirty paper and machine typography, refer to the content of the book. They symbolize that death in concentration camps was reduced to something common, inevitable and almost ordinary – just like breathing.