W procesie projektowym możemy wyróżnić trzy główne etapy działania. Pierwszy, to analiza i systematyka danego problemu projektowego. Jest to moment porządkowania i oceny wszystkich zmiennych składających się na zagadnienie. Drugi – poszukiwanie rozwiązań, szkicowa wizualizacja spontanicznego pomysłu, który powstał w odpowiedzi na postawione zadanie. Jest to chyba najprzyjemniejszy moment w pracy projektanta. Na końcu mamy weryfikację pomysłu w oparciu o uzyskane wcześniej dane. Praktycznie zawsze kilkakrotnie powtarzamy te dwa ostatnie etapy, zanim dojdziemy do satysfakcjonującego efektu.

Proces projektowania możemy zdefiniować jako pewną formę aktywności twórczej, która podlega określonym, z góry ustalonym zasadom. Rodzaj, zakres i charakter tych zasad, zależy od tego na jakim polu projektowym się poruszamy. Można postawić tezę, że aby wszystko to, co powstaje jako spontaniczna reakcja twórcy na otaczający go świat, stało się językiem uniwersalnym, musi być określone w pewnych ramach. Powinno być podporządkowane pewnym zasadom, które z jednej strony charakteryzują rzeczywistość w świecie „tu i teraz”, ale z drugiej nawiązują do czytelnych odnośników w kulturze i historii. Tylko wtedy przekaz zawarty w projekcie staje się czytelny.

Thomas Mucha Designer

Idealny projekt wzorniczy to taki, w którym zachowana jest równowaga pomiędzy wartością estetyczną (lub artystyczną) a użytkową. Zachwianie tej równowagi prowadzi do powstania tworu zbyt „wydumanego”, który jest nieużyteczny, albo zbyt „technicznego”, który jest po prostu brzydki.

Tomasz Mucha projektant, artysta plastyk. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych łódzkiej ASP. Specjalizacja u prof. Jerzego Derkowskiego w Pracowni Projektowania Systemów Użytkowych.

We can divide a designing process into three main stages of action. The first one is an analysis and classification system of a specific designing issue. This is the time when all variables related to the issue are organised and evaluated. The second one covers searching for solutions and draft visualisation of a spontaneous idea which was a result of a specific task. It is probably the most pleasant moment of a designer’s work. At the end, there is a verification of the idea on the basis of the data collected before. In practice, the last two tasks are repeated a few times in order to achieve a satisfactory result.

We can define a designing process as a form of creative activity which is subject to some specific, predefined rules. The kind, range and character of these rules depend on the designing field. It can be assumed that everything that is created as a creator’s spontaneous reaction to the surrounding world becomes a universal language if it is defined within specific frame. It should be subject to some rules which – on one hand – describe the reality in the world “here and now”, and – on the other hand – they refer to clear benchmarks in culture and history. Only in this way, the message hidden in the project becomes understandable.

A perfect design is the one which follows the balance between its aesthetic (or artistic) value and its value in use. Losing the balance results in creation of something which is too “fancy” and not useful, or too “technical” and simply ugly.

Tomasz Mucha, designer, artist. Graduated from the Faculty of Industrial Design Lodz Academy of Fine Arts. Specialization with prof. Jerzy Derkowski in Utility Systems Design.